КОНКУРС за упис на МСС у шк. 2023/24. г. (продужени трећи уписни рок)

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ (ПРОДУЖЕНИ ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне или академске студије и остварило најмање 180 ЕСПБ, као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом.

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

  • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
  • дужине студирања

Пријаве за упис у продуженом трећем конкурсном року подносе се од 18. 10. до 25. 10. 2023. године од 9 до 13 часова у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

  • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
  • уверење о завршеним основним студијама (оригинали на увид),
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
  • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта.
  • доказ о уплати надокнаде за у износу од 6.000,00 динара (бр. рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха уплате “пријава на конкурс”)

Привремена ранг листа примљених кандидата биће објављена 25. 10. 2023. године.

Коначна ранг листа биће објављена 27. 10. 2023. године.

Упис примљених кандидата ће се обавити 28. 10. 2023. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000 дин. (добијају се у школи) на број рачуна 840-2106666-68, сврха уплате “трошкови уписа”,

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Све уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.

Детаљније информације могу се добити у Студентској служби Одсека, као и на адреси Руководиоца Одсека  igor.p@vsvaspitacka.edu.rs