Мастер струковни васпитач

Циљ студијског програма је унапређивање обима и дубине знања и усавршавање компетенција васпитача за рад у предшколској установи: васпитање и образовање деце предшколског узраста у оквиру васпитних група од 3-7 година, са посебним акцентом на васпитање и образовање деце у оквиру Припремног предшколског програма. Студијски програм унапређује знања и вештине васпитача и за остале делатности предшколске установе: исхрану, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста.

Савладавањем мастер струковног студијског програма, студент стиче, у складу са својим способностима и интересовањима, опште компетенције: анализе, синтезе, критичког мишљења, предвиђања, решавања проблема у васпитно-образовној пракси, уз комуникацију и сарадњу са свим интересним групама. На тим основама стиче и предметно-специфичне компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности, ослоњене на савремена научна и уметничка сазнања: делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста као делатност од непосредног друштвеног значаја. Студент се оспособљава да реализује/учествује и у осталим делатностима предшколског васпитања и образовања, као што су: исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Прва година
1 МСС01 Стратегије васпитно-образовног рада I С О 3 1 7
2 МСС02 Књижевни текст  и   развој говора I СА О 2 2 5
3 МСС03 Енглески језик I АО О 3 1 5
Изборни блок 1 (бирају се два предмета)
4 МССИ01 Социологија породице I AO И 2 2 6
5 МССИ02 Педагошка комуникација I С И 2 2 6
6 МССИ03 Припрема деце за описмењавање I СА И 2 2 6
7 МССИ04 Развојна психологија предшколског детета I С И 2 2 6
8 МССП01 Стручна пракса 1 I СА О 40 1
9 МСС04 Музички израз предшколског детета II С О 3 2 5
10 МСС05 Физички и здравствени статус предшколског детета II С О 2 2 5
11 МСС06 Драмска књижевност за децу предшколског узраста II СА О 3 2 6
Изборни блок 2 (бирају се два предмета)
12 МССИ05 Партнерство установа социјалне заштите и предшколске установе II С И 2 2 6
13 МССИ06 Корективна гимнастика II СА И 2 2 6
14 МССИ07 Рад са даровитом децом II СА И 2 2 6
15 МССИ08 Аранжирање песама за децу II СА И 2 2 6
16 МССП02 Стручна пракса 2 II СА О 50 2
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 24 18 0 90 60
Укупно часова активне наставе на години 42    
Друга година
17 МСС07 Математика у свету око нас III С О 2 2 5
18 МСС08 Истраживачки приступ упознавању природе и друштва III С О 3 1 5
19 МСС09 Савремени ликовни медији III С О 3 3 6
20 МСС10 Методологија истраживања у образовању III АО О 2 1 4
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
21 МССИ09 Истраживање астрономских појава у предшколству III СА И 2 1 5
22 МССИ10 Ликовна средства у раду са предшколском децом III СА И 2 1 5
23 МССП03 Стручна пракса 3 III СА О 90 3
24 МССИР Стручно-истраживачки рад IV СА О     20   12
25 МСС11 Завршни (мастер) рад IV СА О 20
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 12 8 20 90 60
Укупно часова активне наставе на години 40    
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 82