Ненаставно особље

  • Секретар: Јован Токовић
  • Референти за студентска питања: Мирјана Петровић, Тамара Крстић
  • Финансијска служба: Драгана Радосављевић
  • Референт за правне, кадровске и административне послове: Владан Митровић
  • Библиотекар: Снежана Ђорђевић
  • Књижничар: Златица Нешић
  • Домар: Драган Илић
  • Техничар инвестиционог одржавања: Далибор Алексић
  • Спремачице: Мирјана Игњатовић, Сунчица Стојковић
  • Портири-ноћни чувари: Дејан Саитовић, Игор Саитовић