Основне студије

Циљ студијског програма је образовање васпитача за рад у предшколским установама. Студијским програмом реализују се струковне студије и оспособљавају васпитачи за рад у предшколским установама. Завршетком студија студенти стичу звање струковног васпитача. Посебна пажња је посвећена стручно-апликативним предметима и практичној настави у циљу што потпуније и адекватније практичне припреме студената за будући одговаран и успешан рад са децом предшколског узраста. Настава се изводи путем предавања, вежби, хоспитовања, континуиране праксе, консултација и других облика наставе релевантних за одређени наставни садржај. Бодовна вредност за основне струковне студије износи 180 бодова.

Овладавање студијским програмом студент стиче опште и предметно-специфичне способности, које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће компетенције:

а) Практиковање и развој критичког и самокритичког мишљења и креативног приступа,

б) Способности и употребу знања у пракси.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студијa – Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама

    Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
              П В СИР ДОН    
ПРВА ГОДИНА
1 ОПЛ-110107 Oпшта психологија са психологијом личности I С O 3 1 5
2 ОПЕ-110207 Општа педагогија I С O 3 1 5
3 СОЦ-110307 Социологија I АО О 3 1 5
4 КГО-110407 Култура говора I С О 2 2 5
5 СТЈ-110507 Страни језик I I АО О 1 2 4
6 СРД-110607 Социјални рад са децом и младима I С О 3 2 4
  ППХ-10107 Пракса у вртићима I  -хоспитовање  

(једна недеља)

I   О 20 1
7 ППД-210707 Психологија предшколског детета II С О 3 1 5
8 КЊД-210807 Књижевност  за децу II С О 2 2 5
9 СТЈ-210907 Страни језик II II АО О 1 2 4
10 ППЕ-211007 Предшколска педагогија II С О 3 1 5
Изборни предмети (бирају се два)              
11 СОР-220107 Социологија религије II АО И 3 1 5
12 ЛИК-220207 Ликовна култура II С И 3 1 5
13 СРИ-220307 Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама II СА И 3 1 5
  ППХ-20207 Пракса у вртићима II-хоспитовање (две недеље) II   О 40 2
  Укупно часова активне наставе на години студија =47 60 60
ДРУГА ГОДИНА
14 ИНР-311207 Информатика са рачунарством III АО O 1 3 5
15 ВИН-311307 Вокално-инструментална настава III СА O 1 3 5
16 ПОП-311407 Породична педагогија III С O 3 1 5
17 ВОР-311507 Методика ВОР-а I III СА O 3 1 5
Изборни предмети (бирају се два)              
18 МРА-320407 Музичка радионица III СА И 3 1 5
19 ЛСУ-320507 Луткарство и сценска уметност III СА И 3 1 5
20 ОМД-320607 Општа моторика деце предшкoлског узраста III СA И 3 1 5
  ППХ-30307 Пракса у вртићима III-хоспитовање (две недеље) III   О . 40 2
21 МРГ-411607 Методика развоја говора I IV СА O 2 1 3
22 ММА-411707 Методика ПРМП I IV СА O 2 1 3
23 МЛВ-411807 Методика ликовног васпитања I IV СА O 2 1 3
24 МФВ-411907 Методика физичког и здравственог васпитања I IV СА O 2 1 3
25 МУО-412007 Методика упознавања околине I IV СА O 2 1 3
26 ММВ-412107 Методика музичког васпитања I IV СА O 2 1 3
27 ВОР-412207 Методика ВОР-а II IV СА O 2 2 6
  ПРВ-40107 Пракса у вртићима IV (три недеље) IV   О 60 4
  Укупно часова активне наставе на години студија =46 100 60
ТРЕЋА ГОДИНА
28 МРГ-512407 Методика развоја говора II V СА О 2 2 4
29 ММА-512607 Методика ПРМП II V СА О 2 2 4
30 МЛВ-512807 Методика ликовног васпитања II V СА О 2 2 4
31 МФВ-512307 Методика физичког и здравственог васпитања II V СА О 2 2 4
32 МУО-512507 Методика упознавања околине II V СА О 2 2 4
33 ММВ-512707 Методика музичког васпитања II V СА О 2 2 4
  ПРВ-50207 Пракса у вртићима V (три недеље) V   О 60 4
34 МПИ-612907 Методологија педагошких истраживања VI С О 3 1 4
35 ПРА-613007 Примена рачунара у вртићима и АВ средства VI С О 1 2 2
36 СРЈ-613107 Српски језик VI АО О 3 1 4
37 РЗИ-613207 Радионица за игру VI С О 1 2 2
Изборни предмети (бирају се два)              
38 ДШДД-620707 Припрема деце за школу и рад са даровитом децом VI СА И 3 1 5
39 СПЕ-620807 Специјална педагогија VI СА И 3 1 5
40 ТРЗВХ-620907 Телесни развој и здравствено васпитање са хигијеном VI СА И 3 1 5
  ИДР-613307 Израда дипломског рада VI С О 1 6
  ПРВ-60307 Пракса у вртићима VI (четири недеље) VI   О 80 4
  Укупно часова активне наставе на години студија =47 140 60
  Укупно =78 Укупно =62 Укупно =0    
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =140    
    Стручна пракса       300  
Укупно ЕСПБ 180