КОНКУРСИ за упис на ОСС и МСС у шк. 2023/24. г.

О Д Л У К А

О РАСПИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ НА АКАДЕМИЈИ ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

  1. РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2023/24. годину на АВМСС од 21. 06. до 12. 07. 2023. године

Одсек васпитачких студија Алексинац

Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама

(60 буџетских и 85 самофинансирајућих места)

-Пријављивање кандидата од 21. 06. до 29. 06. 2023. године

-Пријемни испит 01. 07. 2023. године у 10 часова

-Привремена ранг листа кандидата до 03. 07. 2023. године у 10 часова

-Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија
07. 07. 2023. године до 15 часова

-Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија
подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.
Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

  • тест из српског језика и књижевности и
  • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

  • општег успеха постигнутог у средњој школи
  • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.
Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

О Д Л У К А

О РАСПИВАЊУ КОНКУРСА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ НА АКАДЕМИЈИ ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

  1. РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/24. годину на АВМСС од 21. 06. до 12. 07. 2023. године и то:

-Одсек васпитачких студија Алексинац, студијски програм: Мастер струковни васпитач (75 самофинансирајућих студената).

-Пријављивање кандидата од 21. 06. до 01. 07. 2023. године (у суботу 01. 07. 2023. Одсек ће радити редовно),

-Привремена ранг листа кандидата до 03.07.2023. године у 10 часова,

-Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија
07. 07. 2023. године до 15 часова

-Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.

ИНФОРМАТОР О УСЛОВИМА УПИСА СА ПИТАЊИМА ЗА ПРИПРЕМУ