КОНКУРСИ за упис у прву годину ОСС и МСС 2024/25.

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2024/25.

Академија васпитачко медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Алексинац расписује Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2024/25. годину у трајању од 20. 06. до 10. 07. 2024. године за студијски програм:

*Број буџетских места биће одређен одлуком Владе Републике Србије

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА : од 20. 06. до 28. 06. 2024. године од 09.00 – 13.00 сати

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 29. 06. 2024. године од 10.00 сати

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА: 01. 07. 2024. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија: 05. 07. 2024. године до 15.00 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. 07. 2024. године.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 54.000,00 динара, а за стране држављане 750 €.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у прву годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

Пријемни испит се полаже на српском језику.

ПРЕУЗМИТЕ СКРИПТУ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОВДЕ

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен Конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на Конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

На утврђени редослед из Привремене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања Привремене ранг листе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности и полагање пријемног испита у износу од 6.000 динара на жиро рачун Академије 8400000002106666-68, Позив на број: 742321-А.

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2024/25.

Академија васпитачко медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Алексинац расписује Конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2024/25. годину у трајању од 20. 06. до 10. 07. 2024. године за студијски програм МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: ОД 20. 06. ДО 28. 06. 2024. године (09.00 – 13.00 сати)

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА: 01. 07. 2024. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА : 05. 07. 2024. године до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Услови уписа:

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне или академске студије за образовање васпитача, вишу школу за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Број места: 75 студената

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама, дужине студирања

Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко медицинских струковних студија- Одсек васпитачких студија Алексинац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000 динара на жиро рачун Академије 8400000002106666-68, Позив на број: 742321-А.

Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у студентској служби Академије васпитачко-медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Алексинац.

Пиварска б.б. , 18220 Алексинац

Tелефони:

 • 018-804-323 (студентска служба)
 • 018-800-421 (секретар)
 • 062-88-353-38 (руководилац Одсека)