КОНКУРСИ за упис на ОСС и МСС у шк. 2022/23. г. (трећи уписни рок)

На основу одлуке Наставно-стручног већа Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-516/2022 од 23. 09. 2022. године, Одсек Алексинац објављује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

на студијски програм

-Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама – 77 самофинансирајућих студената,

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.

Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

• тест из српског језика и књижевности и

• тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

• општег успеха постигнутог у средњој школи

• резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА је: oд 27.09 до 29.09.2022. године од 9 до 12 часова.

Провера способности (музичких, физичких и говорних) обавиће на дан пријављивања од 12 часова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  обавиће се 30.09.2022. године и то:

тест из српског језика – 30. 09. 2022. год. од 9.30 часова,

тест из опште културе-информисаности – 30.09.2022. год. од 11 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ

– Привремена ранг листа кандидата 30.09.2022. године  до 15 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 03. 10. 2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 03. и 04. 10. 2022. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе копије докумената које се не враћају:

– пријава која се добија у Одсеку,

– сведочанства свих разреда средње школе,

– диплому о положеном завршном испиту,

– извод из матичне књиге рођених,

– лекарско уверење,

– доказ о уплати надокнаде за проверу способности и класификациони испит,

– лична карта или пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– оригинална документа (све као код пријављивања)

– две фотографије (4,5х3,5),

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце и

– доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара, , а за стране држављане 750 €.

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

на студијски програм

-Струковни мастер васпитач – 47 самофинансирјућих студената.

Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне или академске студије и остварило најмање 180 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

  • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
  • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 27.09. до 12.10.2022. године од 9 до 12 часова у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

  • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
  • уверење о завршеним основним студијама (оригинали на увид),
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
  • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта.
  • доказ о уплати надокнаде за у износу од 6.000,00 динара (бр. рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха уплате “пријава на конкурс”)

Привремена ранг листа примљених кандидата биће објављена 12. 10. 2022. године.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена 14. 10. 2022. године.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000 дин. (добијају се у школи) на број рачуна 840-2106666-68, сврха уплате “трошкови уписа”,

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Све уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: Школарина износи 72.000,00 динара.