КОНКУРС за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. г.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

за упис у прву годину основних струковних студија школске 2021/2022. године у другом уписном року

89 студенaтa на студијски програм Образовање струковних васпитача

за рад у предшколским установама, и то

– 4 студента чије школовање се финансира из буџета Републике Србије

– 85 студената који сами плаћају школарину (45.000 динара)

УСЛОВИ  УПИСА

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање и испуњавају опште и посебне услове.

Кандидати  који конкуришу за упис у прву годину студија:

1. Пролазе проверу говорних, музичких и физичких способности и

2. Полажу класификациони испит.

Пријављивљње кандидата ће се вршити од 25.8.2021. до 30.8.2021. године од 9 до 13 часова.

Провера говорних, музичких и физичких способности обавиће се на дан пријављивања.

Класификациони испит:

– тест из српског језика полаже се 02. 09. 2021. године у 10 часова.

– тест из опште културе и информисаности полаже се 02. 09. 2021. године у 12 часова.

Објављивање привремене ранг листе је 03. 09. 2021. године до 10 часова.

Увид у тестове и подношење приговора председнику Академије: 03. 09. 2021. од 11 до 12 ч.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 04. 09. 2021. до 10 часова.

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 04. 09. 2021. од 11 до 13 часова.

Одлука Савета по жалби: 05. 09. 2021. до 10 часова.

Објављивање коначне ранг листе је 06. 09. 2021. године до 15 часова.

Упис кандидата са ранг листе је од 07. до 09. 09. 2021. године од 8 до 14 часова.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе оверене фотокопије или оригинална документа и то:

извод из матичне књиге рођених,

-сведочанства свих разреда средње школе,

-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

-лекарско уверење, не старије од 6 месеци,

-доказ о уплати накнаде за проверу посебних способности (говорних, музичких и физичких) и класификационог испита у износу од 6.000,00 динара.

Уплата се врши на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А,

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац

Кандидати су обавезни да на провери посебних способности и класификационом испиту поседују личну карту.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000,оо дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 11.250,оо дин. (самофинансирајући студенти).

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs