Обавештење о пријављивању кандидата за чланове Студентског парламента Академије

Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-3151/2019-1 од 04. априла 2019. године основана је Академија васпитачко-медицинских струковних студија тако што се врши статусна промена спајања Високе школе струковних студија за васпитаче Крушевац, Ћирила и Методија 22–24, Крушевац (у даљем тексту: ВШССК), Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја, Лоле Рибара 1/2 (у даљем тексту: ВМССЋ) и Високе школе за васпитаче струковних студија Алексинац Пиварска б.б. Алексинац (у даљем тексту ВШССА).

Именовањем стручних органа и студентског парламента Академије у складу са Законом, статутом и општим актима Академије, престаје мандат стручним органима и студентским парламентима ВШССК, ВМССЋ и ВШССА.

Имајући у виду напред наведено расписују се ВАНДРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ.

Пријављивање кандидата за избор председника и чланове Студентског парламента Академије васпитачко-медицинских струковних студија вршиће се од 08.01.2020. до 10.01.2020. године у Одсеку Крушевац, Одсеку Ћуприја и Одсеку Алексинац.

Уз пријаву поднети потврду да је студент Академије васпитачко-медицинских струковних студија, Одсека Крушевац, Одсека Ћуприја и Одсека Алексинац.

Студентски парламент има председника Студентског парламента и 20 чланова, стим да по правилу, свака година студијског програма основних струковних студија има по 2 представника на сваком од Одсека (укупно 18) и 2 представника студијског програма мастер струковних студија на нивоу Академије.

Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.

Гласачки листић за чланове Студентског парламента Академије је подељен на 2 дела сваки део почиње напоменом о највећем броју кандидат који се бирају из поједине групе и то:

Први део:

-кандидати за представнике сваке година студијског програма основних струковних студија на сваком од Одсека (сви студенти приликом гласања за чланове Студентског парламента имају право да гласају за највише 6 кандидата).

Други део:

-кандидати за представника студијског програма мастер струковних студија на нивоу Академије (сви студенти приликом гласања за чланове Студентског парламента имају право да гласају за највише 2 кандидата).

Поред гласачког листића за изборе за Студентски парламент, формираће се и гласачки листић за избор председника Студентског парламента Академије.

Каидидати су на гласачком листићу представљени својим именом, презименом, бројем индекса и називом студијског програма.

Листа кандтидата биће објављена на сајту Академије, а избори ће се спровести у:

-Одсеку Крушевац дана 13.01.2020. године,

-Одсеку Алексинац дана 14.01.2020. године и

-Одсеку Ћуприја дана 15.01.2020. године у периоду од 10 до 12 часова.