Специјалистa за припремни предшколски програм

Циљеви студијског програма специјалистичких студија су у складу са мисијом и циљевима Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу. Усклађени су такође и са стратегијским развојем васпитно-образовног система у земљи и стварањем услова за унапређивање струке и директно учешће непосредних актера у васпитно-образовном процесу, у креирању, организацији и реализацији активности које подстичу развој дечјих потенцијала и креативности.

Савладавањем студијског програма студенти стичу следеће предметно-специфичне компетенције:

  • да темељно познају и разумеју теоријска достигнућа из области припреме деце за школу
  • да планирају, програмирају и реализују васпитно-образовни рад у припремној предшколској групи
  • да решавају конкретне проблеме употребом најадекватније методологије
  • да повезују знања из различитих области и примењују их у раду са децом коју припремају за школу као и у раду са њиховим родитељима,
  • да разумеју повезаности између циљева, задатака,  садржаја,  метода и облика рада и значај њихове усклађености у раду са децом у години пред полазак у школу,

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија – Специјалистa за припремни предшколски програм

  Ш Назив предмета С Статус предмета 

 

Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
          П В СИР ДОН    
Прва година
1 СП201 Припремни предшколски програм I О 2 2 6
2 СП202 Психофизичка зрелост деце за полазак у школу I О 3 3 7
3 СП203 Увођење деце у свет писане речи I О 3 2 6
4 СП204 Уметност и предшколско дете I О 2 3 7
5 СП205 Методика припремног предшколског програма II О 2 3 7
6 СП206 Почетно математичко и информатичко образовање II О 3 3 7
7 СП207 Предшколско дете у природној и друштвеној средини II О 3 2 6
Изборни предмети (бира се један)
8 СПИ201 Телесне и перцептивно-моторне активности II ИБ 2 2 6
9 СПИ202 Кинезитерапија и корективна гимнастика II ИБ 2 2 6
10 СПИ203 Инклузивни програми II ИБ 2 2 6
11 СПИ204 Партнерство породице и предшколске установе II ИБ 2 2 6
12 СПИ205 Традиционална култура и предшколско дете II ИБ 2 2 6
13 СПИ206 Енглески језик II ИБ 2 2 6
14 СП208 Специјалистички рад II О 8
Укупно часова активне наставе на години студија =40    
               
          Укупно =20 Укупно =20 Укупно =0 Укупно =0    
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =40    
             
Укупно ЕСПБ 60