Распоред предавања

Прва година

Друга година

Трећа година

Дошколавање

Специјалиста за припремни предшколски програм

Специјалиста за драмско васпитање

Специјалиста за музичко васпитање

Login

TOP_PANEL

Општа акта

Статут школе

Правилник о избору наставника у звање

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о коришћењу путничког аутомобила

Правилник о критеријумима и условима преноса ЕСПБ бодова

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга

Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту

Правилник о накнади трошкова за време проведено на службеном путовању

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма и услова рада

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о специјалистичким студијама

Правилник о студирању

Правилник о уџбеницима

Правилник о завршном испиту на специјалистичким студијама

Правилник заштите од пожара

Правилник о завршном раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о обезбеђивању и унапређивању квалитета

Акциони план

Стратегија обезбеђивања и унапређивања квалитета